Địa phương này, cùng một số khu vực phụ cận, đặc biệt là huyện Điện Bàn (Quảng Nam)...