Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng này (“Chính Sách”) áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức tham gia truy cập và sử dụng website ddireal.vn (“Khách Hàng”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành (“DDI”).

2. Chính Sách này mô tả cách thức DDI tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách Hàng và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật (“Thông Tin Khách Hàng”).

3. Bằng việc cung cấp thông tin trên website ddireal.vn, Khách Hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách này và toàn bộ các thông tin được công bố công khai trên website ddireal.vn, sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm (nếu có).

II. Phạm vi sử dụng thông tin

DDI sử dụng Thông Tin Khách Hàng vào các mục đích sau:

1. Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết các thắc mắc/khiếu nại của Khách Hàng.

2. Gửi các thông báo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, thông tin mang tính thương mại và trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với DDI hoặc ngược lại, thông qua email/ số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp.

3. Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê và xây dựng các Chính sách Chăm sóc Khách Hàng.

4. Các mục đích khác được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc theo quy định của pháp luật hoặc.

III. ThờI gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của ddireal.vn với thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của DDI từng thời kỳ.

IV. Những ngườI hoặc tổ chức có thể được tiếp cận vớI thông tin của khách hàng (“bên có quyền tiếp cận”)

1. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành.

2. Công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác trong DDI và các đối tác.

3. Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được quyền tiếp cận thông tin với sự đồng ý của Khách Hàng.

V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công Ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành

Địa chỉ: 37 Nại Nam, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0949900494

VI. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với DDI theo các phương thức nêu tại Mục V Chính Sách này.

VII. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

1. DDI không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp theo yêu cầu của Khách Hàng hoặc phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc cung cấp cho Bên Có Quyền Tiếp Cận, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để DDI hoặc đối tác cung cấp dịch vụ/tiện ích/ưu đãi cho Khách Hàng.

2. DDI được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của DDI.

VIII. ĐIều khoản chung

Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu giải đáp vướng mắc, khiếu nại, lựa chọn liên quan đến mục đích và phạm vi sử dụng Thông Tin Khách Hàng theo quy định của pháp luật, Khách Hàng có thể liên hệ với DDI theo các phương thức nêu tại Mục V Chính Sách này.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.