Khi xu hướng giãn dân khỏi các thành phố lớn ngày càng trở nên phổ biến, thị trường...